• چگونه برا ی فرزندانمان چهارچوب های منظم تعیین کنیم ؟
  • ممکن است شما هم جزء والدینی باشید که از بی نظمی فرزندتان رنج می برید و شکایاتی از این قبیل داشته باشید
  • که چرا فرزند من تکالیفش را دیر انجام می دهد یا اسباب بازی هایش را جمع نمی کند و یا نظافت شخصی را رعایت نمی کند در این
  • مطلب می آموزیم چگونه از طریق شرطی سازی برای فرزندانمان چهارچوب تعیین کنیم وقتی کسی کاری مثبت انجام می دهد و پاداش دریافت می کند آن کار را تکرار می کند وقتی کودک برای اینکه پدر و مادر برایش بستنی بخرند گریه می کند و پدر و مادر برای آنکه
  • گریه نکند برایش می خرند به او پاداش داده اند و کودک آن کار را دوباره تکرار می کند در اینصورت کار بد او پاداش مبثت داده اند و اگر کودک برای بستنی گریه کند و پدر و مادر با او دعوا کنند یعنی در یک عمل منفی پاداش منفی دریافت کند ممکن است لج کند ولی اگر پدر همین زمان پدر و مادر به گریه ی او توجه نکنند نه داد و بی داد و یا نه خریدن بستنی بلکه جوری وانمود کنند که من گریه ی تو را نمی بینم و بعدآ برای او توضیح دهند که چون گریه کردی برای تو نخریدیم خاموشی رفتار صورت می گیرد برای یادگیری و تثبیت یک رفتار حتماً باید تقویت برای رفتار در نظر گرفته شود با توجه به نوع رفتار والدین باید تعیین کنند که تربیت مثبت یا منفی یا خاموشی انجام گیرد برای مثال باید به فرزندانمان بگوییم زمانی که درسهایت تمام شد می توانی تلویزیون ببینی یعنی اگر درسهایش تمام شود پاداش مثبت برای او تلویزیون دیدن است و اگر تمام شود پاداش منفی برای او تلویزیون ندیدن است یا مثال دیگر فرزندانمان لباسهایش را جمع نمی کند ما دوبار به او می گوییم جمع کن و او گوش نمی کند ما چیزی با او نمی گوییم فردا صبح که خواست به مدرسه برود لباسهایش چروک است و با لباس چروک به مدرسه رفتن برای او پاداش منفی است که موجب می شوند رفتار بی نظمی که یک رفتار منفی است را خاموش کند
  • توجه داشته باشید تقویت باید متناسب با رفتار باشد (مثبت یا منفی یا خاموشی) و بلافاصله بعد از انجام رفتار ارائه شود تا رفتار در فرد تثبیت و تقویت شود .
  •  
  • خیابان سهروردی شمالی - روبروی پمپ بنزین - کوچه ی تقوی - پلاک 38
  • شماره تماس:88419538
  •     پیامک:3000597030000